VVD bezorgd over financiële positie gemeente Bunschoten!

Afgelopen raadsvergadering stond de begroting 2016 op de agenda. De VVD pleitte bij monde van woordvoerder financiën Rick Beukers voor meer geld naar veiligheid en economie en daarnaast meer discipline om de financiën op orde te krijgen. Hieronder vindt u het betoog dat is voorgedragen tijdens de raadsvergadering.

In Juli hebben wij met elkaar vergaderd voor het vaststellen van de kadernota. Dit is de belangrijkste vergadering van het jaar waarin de raad de kaders aangeeft zodat het college van Burgemeester & Wethouders handvaten hebben voor het opstellen van de begroting voor het komende jaar. Handvaten die aangeven hoe wij als raad menen dat de begroting wat betreft het beleid moet worden ingevuld. De begroting is daarmee feitelijk de technische uitwerking van de kadernota die in juli door de raad is behandeld.

Kadernota

De VVD heeft bij de kadernota twee amendementen en één motie ingediend. Dit waren de amendementen ‘veiligheid en lokale economie’ ,‘bezuiniging griffie’ en de motie ‘meldpunt overlast’. In het eerst amendement hebben wij gepleit om minder de nadruk te leggen op het milieubeleid en juist meer de nadruk te leggen op stimulering van de lokale economie en het bevorderen van de veiligheid in onze gemeente. Omdat wij vinden dat de ontwikkeling van de lokale economie en de veiligheid wel een stimulans kunnen gebruiken. Wat betreft het milieubeleid doen wij meer dan wettelijk van ons wordt geëist en wat betreft het milieu hoeft Bunschoten van ons niet het braafste jongetje van de klas te zijn. Onze inwoners en ondernemers zijn zich voldoende bewust van het milieu. Belangrijk is om nu juist in te zetten op veiligheid omdat er een landelijk dalende trend van misdaad is maar in ons dorp veel misdaadcijfers juist hoger zijn geworden. Gewapende overvallen, fietsendiefstallen, inbraken en BOA’s die een sterk groeiende overlast  constateren zijn enkele van de vele zaken die zeker meer aandacht verdienen in onze gemeente. Toch lijkt het college deze mening niet te delen en onze amendementen en motie zijn dan ook gesneuveld.

Samen kunnen we meer

‘Samen kunnen we meer’ luidt de slogan van het door ChristenUnie en CDA opgestelde coalitieakkoord. Echter bij de behandeling van de kadernota werd pijnlijk duidelijk dat er in deze begroting  geen ruimte is voor de voorstellen van de oppositie en deze slogan een saamhorigheid uitstraalt naar onze inwoners die eigenlijk die er eigenlijk niet is. Het enige voorstel vanuit de raad waar het college niet fel tegen in ging was de motie ‘fietsboot’. Dit betrof een subsidie van €500,- per jaar. Realiseert u zich dat er 19 raadsleden komen vergaderen die allemaal vrij hebben genomen van van hun werk om vervolgens over €500,- te mogen besluiten. Om dit even in perspectief te plaatsen, onze begroting heeft een omvang van 40 miljoen euro en het enige waar wij over mogen beslissen is een subsidie van €500,-. De vraag rijst in dat kader hoe serieus deze raad zichzelf neemt. Het college heeft de touwtjes strak in handen en de raad kan slechts in de marge sturen.

Financiële positie

Nu naar de financiële positie van de gemeente Bunschoten. Vanaf 2016 is het volgens de richtlijnen van de BBV verplicht een aantal financiële kengetallen in de begroting op te nemen, dit zijn onder andere:

§  Netto schuldquote

§  Solvabiliteit

§  Grondexploitatie

Doordat deze cijfers nu verplicht gemeld moeten worden staan ze bij iedere gemeente in de begroting en dit geeft een ideale gelegenheid om de cijfers van verschillende gemeenten naast elkaar te leggen en te vergelijken. Dit hebben wij dan ook gedaan en hebben de begroting van iedere gemeenten in de provincie Utrecht naast elkaar gelegd. Hierdoor wordt de slechte financiële positie waarin onze gemeente verkeerd pijnlijk duidelijk. 

Solvabiliteit

Allereerst de solvabiliteit, een kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans. Dit is in Bunschoten een uiterst magere 10% en daarmee scoort onze gemeente het slechtst van onze hele provincie. Volgens de normen van de VNG is een solvabiliteit van lager dan 20% onvoldoende en pas vanaf 30% aan te merken als voldoende. Jaren lang zijn ons streefwaarden voorgehouden van 20% solvabiliteit, en volgens vorige begrotingen zouden we de 20% al halen in 2014 en 2015. Maar niets is minder waar en onze solvabiliteit is alleen maar verder achteruit  gegaan. De streefwaarden staan ‘gemakshalve’ niet meer in de huidige begroting, kennelijk heeft dit college het opgegeven, u krijgt hiervoor een dikke onvoldoende van de VVD. 

Netto schuldquote

Een goed kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen is de netto schuld als aandeel van de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een gemeente kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd. De normen in de VNG uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ stellen dat een schuldquote van lager dan 100% voldoende is en een schuldquote van boven 130% reden tot zorg. De netto-schuldquote van Bunschoten is met 120% een van de hoogste van de provincie Utrecht.  

Grondexploitatie

En dan komen we bij de grondexploitatie van de gemeente Bunschoten. Met het kengetal grondexploitatie scoort de gemeente Bunschoten veruit het hoogst in de provincie Utrecht.  Hoe hoger deze ratio, hoe meer impact een negatieve waardeontwikkeling van de gronden heeft op de begroting en daarmee hoe groter het risico. Met het gigantische bedrag van 36,3 miljoen euro aan gronden op onze balans en gegeven de huidige lage verkoopsnelheid van onze nieuwbouwprojecten en de trage bevolkingsgroei is dit echt een zaak waar we goed bij stil moeten staan. Onze gemeente heeft een balanstotaal van 74,9 miljoen euro, deze bestaat voor bijna 50% uit gronden. Gronden die gewaardeerd zijn op een bepaalde manier maar gegeven het tempo van de huidige verkopen is maar de vraag hoe hoog de verliezen op deze gronden zullen toenemen in de nabije toekomst. Maar hier bevinden we ons op glad ijs, want we moeten uitkijken dat we niets vertellen wat in een geheime vergadering is gezegd. Geheime vergaderingen die deels terecht zijn gegeven gevoelige informatie, maar als ongewenst neveneffect hebben dat de omvang van het drama deels verborgen blijft voor de pers en zo inwoners van ons dorp. Ook de accountant heeft zijn zorgen geuit over de hoogte van de gronden op onze balans en ons verzocht hier goed naar te blijven kijken en ook de rekenkamer onderstreepte de risico’s met betrekking tot de gronden. Maar laat ons vooral veel geheim vergaderen zodat voor de kiezer verborgen blijft dat deze gemeente op veel te grote voet heeft geleefd en verzuimd heeft tijdig bij te sturen. Het probleem wat hier aan ten grondslag heeft gelegen is grootheidswaanzin, alles is gestoeld op aannames van een bevolkingsgroei naar 25.000 inwoners, dat aantal halen we bij lange na niet waardoor de gronden onaangeroerd blijven en de rente op onze begroting blijft drukken.

Al met al stemt de VVD niet in met deze begroting, omdat wij graag meer geld willen zien voor economische stimuli en veiligheid maar vooral ook veel daadkrachtiger ingrijpen om de financiën van deze gemeente op orde te krijgen. Naar de mening van de VVD is dit goed mogelijk door ons onder andere meer te richten op onze kerntaken en de niet noodzakelijke taken af te stoten waardoor lastenverhogingen niet nodig zijn.