Gemeenteraad stemt in met herziening bestemmingsplan ten behoeve van hotel

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2022 is het raadsvoorstel ter vaststelling van de herziening van het bestemmingsplan Randmeer behandeld en aangenomen. Het bouwplan omhelst 4 bouwlagen waarvoor de huidige maximale bouwhoogte van 10 meter onvoldoende is. Het hotel accommodeert 63 kamers. De VVD, CDA, SGP en CAP stemden voor, de ChristenUnie tegen. Wel is er door raadslid Benjamin Boelhout een motie ingediend met een aantal extra aandachtspunten voor het college van Burgemeester en Wethouders.

© Gemeente Bunschoten

Het bestemmingsplan Randmeer biedt al sinds 2001 de mogelijkheid om aan de oostkant van de jachthaven aan de Westdijk een hotel te bouwen. Maar de huidige eigenaar van het perceel een bouwplan heeft voor een hotel dat niet volledig in dit bestemmingsplan past, omdat de footprint buiten het bouwvlak valt en het hotel hoger is dan de bouwregels toestaan. De eigenaar heeft de gemeente Bunschoten verzocht om medewerking te verlenen aan een partiƫle herziening van het vigerende bestemmingsplan.

De VVD staat positief tegenover de ontwikkeling van een hotel. Dit kan een belangrijke impuls geven aan hoogwaardig toerisme is daarmee goed voor horeca en detailhandel in ons dorp. Maar tegelijkertijd hebben wij twijfel of de behoefte en vraag dermate groot zal worden dat dit hotel ook daadwerkelijk gevuld zal zijn. Daarnaast zijn er zorgen over het parkeren en over de vormgeving van het gebouw. 

De motie verzoekt het college toe te zien op de instandhouding van een vrije doorgang naar de pier en dat de initiatiefnemer voorziet in voldoende parkeergelegenheid voor dit plan. Daarnaast dat er mede zorg voor te dragen dat het definitieve ontwerp en architectuur passen in omgeving op deze beeldbepalende locatie in ons dorp. 

Tot slot sprak de raad met de motie uit dat de herziening van het bestemmingsplan alleen geldt  voor een hotelfunctie. Iedere vorm van gebruik wat hiervan afwijkt dient altijd opnieuw te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De motie werd unaniem aangenomen.