Gesprekken coalitievorming verder met VVD, CDA en CAP

Uit de gesprekken die de onderhandelende partijen (VVD, CDA, SGP en CAP) voeren om in Bunschoten een coalitie te vormen, is naar voren gekomen dat - ondanks dat er op veel punten overeenstemming is - de standpunten wat betreft de sluitingstijden van de horeca dermate uit elkaar liggen dat de SGP ervoor heeft gekozen om geen onderdeel meer uit te maken van de gesprekken.

De besprekingen op dit punt en over andere zaken zijn in goede sfeer verlopen en er is tussen de partijen wederzijds begrip voor ieders standpunt. Ook wordt positief teruggekeken op de goede samenwerking in de coalitie gedurende de afgelopen tweeënhalf jaar.

Als VVD zien wij de SGP als een stabiele en betrouwbare partner waarmee de afgelopen jaren vele mooie resultaten zijn behaald. Samen met hen is hard gewerkt aan herstel van de financiële positie van onze mooie gemeente Bunschoten. Wij kijken positief terug op de goede samenwerking de afgelopen tweeënhalf jaar in de coalitie met CDA en CAP.

Mede in dat licht willen VVD, CDA en CAP nog steeds verder werken aan een akkoord. Komende tijd spreken deze partijen daartoe verder onder leiding van formateur Bart Krol.