VVD wil Bouwen Bouwen Bouwen

De gemeenteraad heeft ingestemd met het vrijgeven van gelden voor het starten van een grondexploitatie voor Rengerswetering Eiland 6. Volgens de Woonvisie zijn er tot 2030 circa 1200 nieuwe woningen nodig in de gemeente Bunschoten. De VVD diende een motie in met de oproep om de woningbouw van de komende eilanden zoveel mogelijk te versnellen en vraagt meer aandacht voor starters op de woningmarkt met een Starterseiland.

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 mei 2021 het krediet van 16,78 miljoen euro voor Eiland 6 beschikbaar gesteld voor het openen van een grondexploitatie. Nu kan het college van burgemeester en wethouders (B&W) concreet aan de slag met het maken van een definitief programma met woningtypen en een verkavelingsopzet. 

Grondexploitatie 

De gemeenteraad die elke vier jaar wordt gekozen door de inwoners van de gemeente Bunschoten heeft de bevoegdheid om gelden beschikbaar te stellen (het budgetrecht van de gemeenteraad). Na het vrijgeven van die gelden kan het college van B&W aan de slag om de concrete uitvoering van het eiland te gaan realiseren. Bij woningbouwprojecten opent de gemeente een afzonderlijke rekening van baten en lasten waarop de inkomsten en uitgaven worden verantwoord, dit noemt men een grondexploitatie. 

Met het beschikbaar gestelde krediet wordt er nu een afzonderlijke grondexploitatie opgestart voor Eiland 6 van Rengerswetering. Hoewel het om enorm veel geld gaat is het niet ongebruikelijk dat grondexploitaties vaak om tientallen miljoenen euro's gaan. Dit wordt ook niet allemaal in een keer uitgegeven maar over een periode van meerdere jaren. De gronden worden aangekocht en geschikt gemaakt om op te kunnen bouwen, dit noemt men bouwrijp maken van de grond. Als de bouwrijpe grond wordt verkocht ontvangt de gemeente ook weer veel inkomsten om de gemaakte kosten te kunnen dekken. Wat overblijft nadat alle uitgaven en inkomsten zijn gerealiseerd is het resultaat.

Woonvisie en -behoefte

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar een nieuwe woonvisie vastgesteld. Daarbij is uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoefte onder inwoners via een breed uitgezette enquête. Die enquête werd 1400 keer ingevuld en dit geeft een goed beeld van de behoefte die leeft. De verwachtte woningbehoefte tot 2030 is circa 1200 nieuwe woningen. Daarom moeten we flink doorbouwen om aan de behoefte te kunnen voldoen. Daarnaast stijgen de woningen momenteel hard in prijs en is het voor (alleenstaande) starters bijna onmogelijk een woning te krijgen. 

Motie: Bouwen Bouwen Bouwen

Daarom hebben wij met alle partijen de motie 'Bouwen Bouwen Bouwen' ingediend in de raadsvergadering. Daarin roepen we het college op de woningbouw zo veel mogelijk te versnellen en daarnaast in het definitieve programma van eiland 5 of 6 te kijken of er een speciaal accent kan worden gelegd op starters. De afronding van Eiland 6 is voorzien in 2029. De woningbouw van eiland 4 t/m 6 voorziet in de realisatie van circa 800 woningen, dat is onvoldoende voor de benodigde 1200 woningen tot 2030. Daarom hebben wij het college gevraagd zoveel mogelijk te versnellen en daarnaast te kijken of het aantal woningen op de eilanden kan worden geoptimaliseerd maar daarbij oog te blijven houden voor de leefbaarheid. De motie werd unaniem aangenomen en door iedere partij in de gemeenteraad ondertekend. 

Starterseiland

De VVD wil een eiland waar een grote focus komt te liggen in het realiseren van woningen voor jongeren en starters in onze gemeente. Veel jongeren hebben grote moeite om een woning te vinden en de prijzen rijzen de pan uit. Hoewel er momenteel gewerkt aan de realisatie van woningen voor starters op diverse locaties in het dorp willen we toch dat hier nog veel meer op wordt ingezet. Daarom willen wij een starterseiland creëren op eiland 5 of 6 waar zoveel mogelijk betaalbare starterswoningen worden gerealiseerd. 

Documenten:

Raadsvoorstel: Klik Hier

Motie Bouwen Bouwen Bouwen: Klik Hier

Woonvisie Bunschoten: Klik Hier