Fractie VVD Bunschoten beëindigt steun aan coalitie

Woensdagavond 18 september jl. heeft de VVD fractie bij monde van fractievoorzitter, Wiebe de Boer, de coalitiepartner CU laten weten de steun aan de coalitie binnen het gemeentebestuur van Bunschoten te beëindigen.

Bestuurlijke vernieuwing

De VVD Bunschoten is de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in gegaan met de titel “Een frisse wind”. De boodschap achter deze titel was dat wij staan voor een belangrijke cultuuromslag in de lokale politiek en het lokale gemeentebestuur, een bestuurlijke vernieuwing. Wij zijn niet uit op een verandering van de identiteit van ons dorp en haar inwoners maar wel op een verandering van de manier waarop het dorp politiek bestuurd wordt. Dit is beloond met een grote verkiezingswinst. Een verantwoordelijkheid die daarmee is gegeven om dit te realiseren gaan wij niet uit de weg.

Bunschoten wordt al bijna zeventig jaar door dezelfde partij en haar voorgangers bestuurd. Doordat wij van rol veranderd zijn van oppositie naar coalitie hebben we de afgelopen anderhalf jaar van dichtbij kunnen ervaren hoe zich dit in die zeventigjarige periode heeft ontwikkeld tot een “systeem” dat zich in de politiek heeft verankerd.

Vanuit een positieve intentie hadden wij hoop dat we na de vorming van een coalitie elkaar politiek goed zouden vinden. De praktijk is anders. Het afgelopen jaar waren er telkens weer moeizaam te overbruggen verschillen van inzicht op grote dossiers als de stijgende zorgkosten en financiën. Een echte bestuurlijke vernieuwing is voor ons niet mogelijk bij voortzetting van de huidige coalitie. Dit heeft ons gebracht tot de beslissing om niet verder te gaan met deze coalitie.

Gemeentefinanciën

Als VVD staan we voor een daadkrachtig financieel beleid. Dat betekent ook dat je financiële ambities moet durven formuleren. Iedereen is natuurlijk voor goede financiën, dat is logisch. Niemand zal zeggen “ik ben voor slechte financiën”. Maar om de doelstelling daadwerkelijk te realiseren moet je ook daadkracht tonen en keuzes durven te maken. Zeker nu gemeenten geconfronteerd worden met problematisch stijgende kosten in de WMO en jeugdzorg, wordt die daadkracht gevraagd.

Uiteraard is de VVD Bunschoten voor goede en betaalbare zorg voor jong en oud. Maar de term “goede zorg” wordt aangegrepen om een kritische discussie over de stijgende uitgaven niet te hoeven voeren. Wanneer wij kritisch zijn over de kostenoverschrijdingen krijgen we al snel het stempel dat we niet voor “goede zorg” zijn.

Goede zorg voor iedereen die het nodig heeft, is en blijft ons uitgangspunt, maar het moet wel betaalbaar blijven en niet leiden tot een onnodige belastingverhoging voor onze inwoners. Immers verhogen is makkelijk maar voelt voor ons als problemen op het bord leggen van de belastingbetaler. Voor ons is het verhogen van de gemeentelijke belastingen (OZB) daarom echt het allerlaatste station. Door steun van de oppositie kregen we, voor de zomervakantie, een motie door de raad om de kosten in het sociaal domein zorgvuldig te laten bekijken en beoordelen op efficiëntie en gebruik.

Daadkracht

Naast de beoordeling van de stijgende kosten van de WMO en jeugdzorg was het onze wens om een uitgebreide discussie te voeren over het nut en de noodzaak van de verschillende taken die wij als gemeente uitvoeren in de vorm van een kerntakendiscussie. Wij vinden het belangrijk periodiek kritisch te kijken naar onze uitgaven en inkomsten zodat we kunnen afwegen wat niet meer noodzakelijk is om daaraan geen onnodig belastinggeld te besteden.

 

Tijdens de behandeling van de begrotingsopzet voor 2020 resulteerde dit naar de mening van de VVD tot spanningen in de coalitie. Het werd voor ons duidelijk dat coalitiepartijen een andere kijk hebben op de aanpak van de stijgende kostenproblematiek en de gemeentefinanciën in het algemeen. Onze ervaring is dat moties die over deze onderwerpen aan de gemeenteraad werden voorgelegd voornamelijk door de steun van de oppositiepartijen een meerderheid behaalden. Hoewel er geen enkele sprake is van persoonlijke conflicten binnen de coalitie merken we dat politiek op één lijn komen lastig is en veel tijd en energie kost.

Evaluatie

Na de laatste raadsvergadering is tussen de coalitiepartijen afgesproken de samenwerking te evalueren. De VVD concludeert dat er te weinig wordt gedaan aan de gewenste bestuurlijke vernieuwing omdat “het systeem”, te vast zit. Wij ervaren te weinig daadkracht om de problemen echt aan te pakken en politiek te bedrijven op een manier die past bij deze tijd. Daarnaast bestaan er duidelijke verschillen over belangrijke onderwerpen met een grote financiële omvang. Daarom beëindigt de VVD fractie de steun aan deze coalitie.

Toekomst

Al met al is voor de VVD na 70 jaar een politieke cultuuromslag nodig op het gemeentehuis. De VVD respecteert de christelijke identiteit van Bunschoten. We zijn dus absoluut niet uit op een verandering van onze lokale identiteit en waarden maar wel op de manier waarop dit dorp bestuurd wordt. Dit is bij het voortzetten van de huidige coalitie niet realiseerbaar. De VVD is een partij die bestuursverantwoordelijkheid kan en wil dragen. De VVD wil graag verder bouwen aan de toekomst van Bunschoten en staat daarom altijd open voor een gesprek met andere partijen.

De VVD gedoogd het demissionaire college tot de vorming van een nieuw college.

Bunschoten, 19 september 2019

 

Noot voor de redactie:

Voor informatie en vragen n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met fractievoorzitter Wiebe de Boer, wiebedeboer@vvdbunschoten.nl